Mankkaan Eräsudet ry:n säännöt

Hyväksytty lippukunnan kevätkokouksessa 26.2.2015 ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.3.2016

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Mankkaan Eräsudet, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Espoo ja kielenä suomi.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n partiopiiriin, joka määrää lippukunnan toiminta­alueen. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta­alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat hengellinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partioohjelmassa.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15­ vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A-­jäseniä ovat kaikki 13 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-­jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnanjohtajan apulaiseksi, kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnan taustayhteisönä on Tapiolan seurakunta. Taustayhteisö, joka ei ole lippukunnan elin, tukee lippukunnan toimintaa yhteistoiminnassa sen kanssa ja lippukunta puolestaan pyrkii toiminnassaan noudattamaan taustayhteisön periaatteita näiden sääntöjen §:n puitteissa.

Lippukunnan vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin, muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa
1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa
3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta
2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis­ ja erottamiskysymykset
3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta
4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokouksille esitettävät asiat
5) toimeenpanna lippukunnan kokousten päätökset
6) edustaa lippukuntaa

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen tai hallituksen määräämä toimihenkilö, kaksi yhdessä.

10 § Toiminta­ ja tilikausi

Lippukunnan toiminta­ ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Lippukunnan kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-­joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle ja tarvittaessa valtuutetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään jäsenmaksu.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lippukunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 7. Valitaan lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät­ tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai www-­sivuille tai lähetettävä jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta voidaan tehdä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.